Szõlõsgazdák figyelem: ezer apró módosítás egyetlen jogszabályban

A rendelet már készül arra a helyzetre, hogy 2018-ban egyes szõlõfajták érése a rendkívüli idõjárási viszonyok miatt sokkal gyorsabban következik be, ezért a szüret 2018. július 15-e és 31-e között megkezdõdik. Erre az esetre a szüret idõpontjának 2018. augusztus 1-jét kell tekinteni (ugyanis ez az új borpiaci év elsõ napja). A rendelet utal az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre, amely alapján a rendkívül kedvezõtlen idõjárású években a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kérelmére a miniszter engedélyezheti a szõlõmust, illetve a még erjedésben levõ újbor alkoholtartalmának további 0,5 térfogatszázalékkal történõ kiegészítését. A miniszter a kérelmet 15 napon belül elbírálja, és döntését közzéteszi a Hivatalos Értesítõben, valamint errõl tájékoztatja az Európai Bizottságot is.

A borászati üzemek mûködésének engedélyezésérõl is olvashatunk módosításokat. Definiálják benne például a mobilpalackozót, illetve felsorolják, hogy a borászati hatóság milyen tevékenységeket engedélyezhet. Természetesen a mobilpalackozókra is alkalmazni kell az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elõírásait. A rendelet lehetõséget ad arra, hogy a borászati üzemben saját fogyasztási célra félretett, adómentes bort is tároljon a borász. Ennek feltétele, hogy ezt egyértelmûen jelölje a tárolóedényen, és a készlet fogyását nyilvántartsa. A jogszabály kiköti, hogy annak, aki személyesen és saját birtokán 1000 hektoliter vagy azt meghaladó mennyiségben állít elõ bort, az 1000 hektolitert meghaladó részhez kapcsolódóan keletkezõ borseprõt kötelezõen le kell párolnia/pároltatnia. Az elsõ lepárlást annak megkezdése elõtt legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni az illetékes borászati hatáskörben eljáró járási hivatal részére.

A szõlõültetvények szerkezetátalakításához fûzõdõ támogatással kapcsolatban a rendelet kifejti, hogy ez a tevékenység magában foglalja az ültetést, továbbá a teljes körû támberendezés létesítését is. Ha a fajtaváltás átoltással történik, akkor a támberendezés létesítése választható tevékenység, de ha a támogatás igénylésekor mégis ezt vállalta a pályázó, akkor nem tekintenek el tõle. A tevékenységet egy vagy két borpiaci év alatt lehet megvalósítani. Ha két egymást követõ borpiaci évben vállaltuk a teljesítést, akkor az elsõ borpiaci évben csak az ültetésre, illetve átoltásra kerülhet sor. A második borpiaci évben kell megvalósítani a támberendezés létesítését, valamint az elõzõ évben nem megeredt vagy elpusztult tövek pótlását.

Figyelem, az ültetvény áttelepítése csak akkor támogatható, ha az egyéni terv benyújtásakor a régi ültetvény kivágása még nem történt meg. Ezt az egyéni terv benyújtását követõen a helyszínen ellenõrzik!

A kivágás költségei magukban foglalják a régi szõlõtõkék eltávolítását, elszállítását, valamint a támberendezés bontását és elszállítását az ültetés mûvelet megkezdése elõtt. A jóváhagyott egyéni terv kizárólag egy alkalommal módosítható, és ezt be kell jelenteni a Kincstárnak. Nem kell bejelenteni a módosulást, ha az csak a sor- és tõtávolság 10%-nál kisebb mértékû változásával jár, és az eltérésbõl adódó hektáronkénti tõszámmódosulás nem eredményezi az egyéni tervben jóváhagyott hektáronkénti költségátalányt, valamint a pályázatban megcélzott pontjainkat.

Forrás:
agrárszektor.hu
https://www.agrarszektor.hu